Shortcuts:

PRA Group Logo 

Global links:

Zasady korzystania ze strony

 

Zasady i warunki korzystania ze strony prowadzonej przez PRA Group Polska Sp. z o. o. oraz podmioty bezpośrednio i pośrednio od niej zależne.

Przed korzystaniem z serwisu internetowego prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami ("Zasadami korzystania ze strony"). Zawierają one ważne informacje na temat praw i obowiązków podczas korzystania ze strony internetowej. W dalszych zapisach, PRA Group Polska może być określana, jako "My", "Nas", "Nasza" itp.

Uzyskując dostęp do strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z niej zgodnie z opisanymi poniżej zasadami. Ponadto użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu wyłącznie w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i poszanowaniem praw osób trzecich, nie ograniczając i nie hamując w żaden sposób korzystania przez nie z serwisu. W przypadku braku akceptacji niniejszych warunków użytkowania, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszego serwisu internetowego.

W dowolnym czasie możemy dokonać modyfikacji niniejszych warunków użytkowania serwisu. Wszelkie zmiany będą skuteczne z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej. Prosimy zatem o odwiedzanie strony, w celu przejrzenia aktualnej wersji zasad korzystania ze strony.

Niektóre informacje umieszczone w tych zasadach, mogą być zastąpione przez obostrzenia prawne lub warunki umieszczone na poszczególnych zakładkach strony internetowej.

Dostęp do strony internetowej

Dostęp do serwisu jest udzielany tymczasowo. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania wszelkich informacji i/lub dostępu do świadczonych usług na stronie internetowej, bez uprzedniego powiadomienia użytkowników. Możemy zawiesić dostęp do strony internetowej lub usunąć ją bezterminowo, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, koszty lub wydatki poniesione przez użytkowników, jeśli z jakiegoś powodu strona internetowa będzie niedostępna w dowolnym czasie i na dowolny okres.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie czynności niezbędne do uzyskania dostępu do strony internetowej.

Ponadto jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do witryny za pośrednictwem połączenia internetowego były świadome zasad korzystania ze strony i akceptowały je.

Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielami lub licencjobiorcami wszystkich praw własności intelektualnej na stronie internetowej oraz informacji publikowanych na stronie (w szczególności wszystkich tekstów, zdjęć, ilustracji, rysunków, obrazów graficznych, animacji, materiałów video, materiałów audio i znaków towarowych). Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone dla nas.

Użytkownik ma możliwość wydrukowania kopii lub pobrania i zapisania wyciągu, z każdej zakładki strony internetowej dla swojego użytku. Może także zwrócić uwagę innych w swojej organizacji na informacje zamieszczone na stronie internetowej.

Modyfikowanie papierowych lub elektronicznych kopii jakichkolwiek informacji wydrukowanych lub pobranych ze strony internetowej, a także wykorzystywanie fotografii, ilustracji, projektów, obrazów graficznych, animacji, materiałów audio i video lub znaków towarowych umieszczonych na stronie jest zabronione.

Użytkownik uznaje nas (i naszych kontrahentów), jako autorów i właścicieli lub licencjobiorców informacji oraz materiałów wykorzystanych na stronie internetowej.

Zakazane jest wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów i informacji umieszczonych na stronie internetowej dla celów komercyjnych bez uprzedniego uzyskania naszej zgody (lub zgody naszych kontrahentów). Zgoda ta może być w dowolnym momencie wstrzymana według naszego uznania (lub według uznania naszych kontrahentów).

Wydrukowanie, skopiowanie lub pobranie dowolnych materiałów ze strony internetowej z naruszeniem niniejszych zasad korzystania ze strony przez użytkownika, może skutkować natychmiastową utratą prawa użytkowania strony internetowej oraz obowiązkiem zwrotu lub zniszczenia wszystkich kopii materiałów pobranych lub wydrukowanych przez użytkownika.

Zakazane jest inne niż dozwolone, zgodnie z zapisami wskazanymi w zasadach korzystania ze strony, użytkowanie portalu. W szczególności, żadna część naszej strony internetowej nie może być kopiowana lub transmitowana, linkowana czy wykorzystana na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub użyta w jakimkolwiek publicznym lub prywatnym elektronicznym systemie lub serwisie usługowym bez naszej pisemnej zgody.

Opublikowane informacje

Komentarze i inne informacje zamieszczone na stronie internetowej mają charakter ogólny. Witryna nie jest narzędziem do udzielania porad, składania ofert lub tworzenia jakichkolwiek innych relacji i zobowiązań o charakterze formalno-prawnym między firmą a użytkownikami. Wszelkie wyciągi umieszczone na stronie internetowej nie powinny zawierać żadnej wzmianki o takiej zależności. W związku z powyższym nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z informacji przez każdego odwiedzającego stronę internetową lub przez każdego, kto został poinformowany o zawartości strony. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik strony.

Regularne zmiany WWW

Na naszej stronie internetowej umieszczamy najaktualniejsze zgodnie z naszą wiedzą informacje, ważne w dniu ich publikacji. Jednakże wszelkie informacje opublikowane na stronie internetowej mogą być nieaktualne w danej chwili, a my jesteśmy zobowiązani do aktualizacji informacji wymagającej zmiany. Staramy się regularnie aktualizować stronę internetową, dlatego jej zawartość może ulec zmianie w dowolnym czasie.

Nasza odpowiedzialność

Informacje wyświetlane na stronie internetowej są dostarczany w formie "jak widać", bez żadnych gwarancji, zapewnień lub warunków świadczących o ich dokładności.

W przypadku, gdy użycie informacji umieszczonych na stronie skutkuje potrzebą serwisowania, naprawy lub korekty sprzętu, oprogramowania lub danych, użytkownik przejmuje na siebie pokrycie wszystkich kosztów z tym związanych.

W najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, my i wszelkie osoby trzecie z nami powiązane, niniejszym wykluczamy:

  • Wszystkie wyraźne lub domniemane zapewnienia, warunki, gwarancje i inne jakiekolwiek podobne temu formy.
  • Wszelkie domniemane dla właściwej jurysdykcji warunki, w tym prawne, mogące mieć skutek w odniesieniu do strony internetowej.
  • Odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez każdego użytkownika (w tym bez ograniczeń - jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne straty lub szkody- jakąkolwiek utratę dochodów, szkodę na rzecz firmy, utratę przychodów, zysków, spodziewanych oszczędności, dobrej woli, danych, umów, inwestycji lub straty lub szkody w jakikolwiek sposób związane z przerwą w działalności, utratą zarządzania lub czasu pracy, opóźnieniami w serwisie; czy wynikających z niedozwolonych, sprzecznych zapisów, włączając brak ograniczeń zaniedbania, umowy i inne) oraz wszelkie inne straty lub jakiekolwiek szkody (nawet przewidziane) występujące w związku z łączeniem się z witryną, korzystaniem ze strony internetowej, niemożnością korzystania z serwisu i wszelkich innych stron internetowych powiązanych z witryną, czy też będące rezultatem stosowania i dostępu do wszelkich informacji zamieszczonych na stronie lub wszelkich wirusów lub szkodliwych technologii, mogących zainfekować komputer, sprzęt, oprogramowanie, dane lub inną własność użytkownika w związku z dostępem do strony i przeglądaniem stron www lub ściąganiem jakichkolwiek informacji z naszej strony internetowej czy którychkolwiek stron internetowych związanych z naszym serwisem.

Wirusy, ataki hakerskie i inne przestępstwa

Zabronione jest świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych informacji, szkodliwych czy pogarszających wydajność lub funkcjonalność naszej strony internetowej oraz naszych systemów informatycznych.

Zakazane jest podejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do strony internetowej, serwera, na którym jest przechowywany serwis lub dowolnego serwera www, komputera, baz danych czy innych systemów połączonych z naszą stroną internetową.

Linkowanie strony

Użytkownik może opublikować link do strony internetowej, pod warunkiem działania zgodnego z prawem i nie szargającego naszej opinii lub wykorzystującego naszą reputację. Nie może jednak opublikować linku do strony w sposób sugerujący jakąkolwiek formę współudziału, aprobaty lub poparcia z naszej strony, gdy taka zależność nie istnieje.

Użytkownik może podlinkować, ale nie kopiować, stronę internetową lub jakąkolwiek część witryny z zastrzeżeniem następujących warunków:

Nie ograniczając powyższego, nie może wykorzystywać zawartości naszej strony internetowej na dowolnej stronie internetowej, która:

   a) jest niezgodna z prawem, zniesławiająca, obsceniczna, wulgarna, dyskryminująca, obraźliwa lub niestosowna;
   b) zniesławia, grozi, prześladuje, nadużywa lub w inny sposób narusza prawa innych osób;
   c) promuje lub zawiera instrukcje zachowania niezgodnego z prawem lub promuje wszelkie formy przemocy lub fizycznej szkody wobec innych;
   d) narusza prawa innego podmiotu.

Użytkownik nie może publikować linków do stron, które nie są jego własnością.

Zakazane jest usuwanie, zniekształcanie lub jakakolwiek zmiana rozmiaru lub wyglądu wszelkich znaków graficznych na stronie internetowej.

Zabronione jest tworzenie innej witryny, zarysu, czy fragmentu witryny w oparciu o nasza stronę internetową.

Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystanie w formie pierwszoplanowego bądź ukrytego linkowania informacji z naszej strony internetowej.

Zabronione jest sugerowanie w jakikolwiek sposób poparcia dla produktów lub usług innych niż nasze własne.

Zabronione jest nieprawdziwe przedstawianie swojego związku z nami oraz rozprzestrzenianie jakichkolwiek nieprawdziwych informacji o nas.

Zakazane jest wykorzystywanie logo lub znaków towarowych wyświetlany na naszej stronie bez naszej pisemnej zgody lub w przypadku gdy logo lub znak towarowy należy do osoby trzeciej bez zgody ich właściciela.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie strony bez uprzedzenia.

Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczania nas przed jakimikolwiek stratami lub szkodami poniesionymi przez nas w wyniku naruszeń niniejszych zasad korzystania ze strony.

Linki na stronie internetowej

Strona internetowa może zawierać linki do innych witryn i zasobów dostarczanych przez strony trzecie. Linki te umieszczone są tylko w celach informacyjnych i dla wygody użytkowników.

Nie jesteśmy w żaden sposób powiązani z tymi stronami i nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych stron oraz nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich.

W momencie korzystania z tych linków użytkownik opuszcza naszą stronę internetową. Nie jesteśmy odpowiedzialni za przegląd tych stron, za ich zawartość czy ich dostępność.

Nie zapewniamy żadnych gwarancji czy poświadczeń dotyczących stron internetowych osób trzecich oraz wszelkich informacji zamieszczonych na nich, czy informacji uzyskanych przy użyciu tych stron.

Użytkownik decyduje się skorzystać z jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich zamieszczonych na naszej stronie wyłącznie na własne ryzyko.

Rozdzielność

Jeżeli niniejsze zasady korzystania ze strony lub ich część okażą się nieaktualne, niezgodne z prawem czy niemożliwe do wyegzekwowania przez sąd właściwy zgodnie ze specyfikacją lub staną się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakimkolwiek stopniu z powodu zmiany prawa, wówczas część zasad, których to dotyczy będzie traktowana jako usunięte, przy zachowaniu ważności pozostałych zasad korzystania ze strony.

Kontakt

Wyślij wiadomość e-mail:
kontakt@pragroup.pl

Napisz do nas:
PRA Group Polska sp. z o.o.
Proximo 1
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
Polska

Tel. (+48) 22 276 66 00
Fax. (+48) 22 852 05 52